Rządowa dotacja na zakup pierwszego domu/The First Home Owner Grant (FHOG) scheme

Artykuł sponsorowany

Jeśli chodzi o zakup domu, może to być jednocześnie ekscytujące i stresujące.
Czas i wysiłek wymagany do zaoszczędzenia odpowiedniego depozytu na zakup pierwszego domu jest ogromny, szczególnie gdy staramy się ominąć „Lenders Mortgage Insurance” lub gwarantora pożyczki. Średnia krajowa * na zaoszczędzenie 20% depozytu wynosi obecnie 4,6 lat (dom) i 4,2 lata (apartament).

The First Home Owner Grant (FHOG) scheme (Rządowa dotacja na zakup pierwszego domu)

System FHOG został wprowadzony 1 lipca 2000 r., aby zrównoważyć wpływ GST na zakup lub budowę domu. Jest to system krajowy, który jest finansowany i administrowany przez stany i terytoria.

Podczas gdy w ciągu ostatnich lat ulegał on zmianom (np. nie jest już płatny dla wnioskodawców, którzy kupują nieruchomość z drugiej ręki), w obecnej formie program FHOG obejmuje jednorazową dotację należną wnioskodawcom, którzy kupują lub budują nowy dom, w którym mają mieszkać.

Uwaga: jednorazowa dotacja jest płatna za każdą kwalifikującą się transakcję, niezależnie od liczby wnioskodawców. Co więcej, nie ma testu na dochody lub majątek, aby zakwalifikować się do jednorazowej dotacji.

Poniżej są spisane najnowsze kryteria do programu FHOG w odniesieniu do każdego stanu i terytorium. Jednakże, dla zwięzłości, Nowa Południowa Walia zostanie szczegółowo omówiona, podczas gdy inne stany i terytoria podświetlą tylko istotne odchylenia od Nowej Południowej Walii.

Nowa Południowa Walia (NSW)

W przypadku kwalifikujących się transakcji zrealizowanych od 1 stycznia 2016 r.  kwota dotacji wynosi maksymalnie $10 000. W szczególności, aby zakwalifikować się do otrzymania dotacji:

 • Umowa zakupu nowego domu lub wybudowania nowego domu musi być w dniu 1 stycznia 2016 r. lub późniejszej. Transakcje „owner-builder” mogą być kwalifikowalne, jeśli prace budowlane rozpoczęły się od lub po 1 stycznia 2016 r.
 • Dom musi być zupełnie nowym domem. Nowy dom to taki, który nie był wcześniej zajmowany lub sprzedawany jako miejsce zamieszkania i obejmuje także znacznie odrestaurowany dom i dom zbudowany w celu zastąpienia zburzonych pomieszczeń. Ponadto rodzaj domu musi być stałym mieszkaniem, które nadaje się do zamieszkania, na przykład wolnostojący dom, duplex, mieszkanie lub „townhouse”.
 • Łączna wartość nieruchomości mieszkalnej nie może przekraczać limitu. Od 1 lipca 2017 r. limit wynosi $600 000 za nowy dom lub mieszkanie i $750 000 za nieruchomość, w której zawiera się umowę na budowę.
 • Kandydat musi mieć ukończone 18 lat (mogą być zwolnienia), być stałym rezydentem lub obywatelem Australii, a także osobą fizyczną [nie jest spółką ani funduszem powierniczym (mogą być stosowane zwolnienia w odniesieniu do pełnomocnika osoby niepełnosprawnej)].

W przypadku wspólnych wnioskodawców co najmniej jeden wnioskodawca musi być stałym mieszkańcem lub obywatelem Australii, a każdy wnioskodawca musi być osobą fizyczną.

 • Wnioskodawca lub współmałżonek nie mógł wcześniej otrzymać dotacji w żadnym stanie lub terytorium (o ile nie został później spłacony).
 • Wnioskodawca lub współmałżonek nie mógł posiadać udziału w nieruchomości mieszkalnej w Australii przed 1 lipca 2000 r . lub po, jeżeli zamieszkiwali oni nieruchomość przez nieprzerwany okres 6 miesięcy lub dłużej.
 • Wnioskodawca musi zająć miejsce zamieszkania jako główne miejsce zamieszkania w ciągu 12 miesięcy od rozliczenia lub zakończenia budowy oraz zostać tam przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy.
 • Wnioskodawca musi złożyć wypełniony wniosek o system FHOG i wszystkie dokumenty potwierdzające w ciągu 12 miesięcy od rozliczenia lub zakończenia budowy nowego domu.

Wiktoria (Victoria)

W przypadku kwalifikujących się transakcji zrealizowanych od dnia 1 lipca 2013 r. , kwota dotacji wynosi maksymalnie $10 000; jednak w przypadku kwalifikujących się transakcji dokonanych od 1 lipca 2017 r. (i przed 1 lipca 2020 r.) w przypadku nowych domów wybudowanych w regionalnej Wiktorii, kwota dotacji wynosi do $20 000. Aby zakwalifikować się do otrzymania dotacji:

 • Data umowy musi przypadać na dzień 1 stycznia 2013 r. lub później [lub w dniu 1 lipca 2017 r. lub później (i przed 1 lipca 2020 r.), Zgodnie z powyższymi rozważaniami].
 • Łączna wartość nieruchomości mieszkalnej nie może przekraczać $750 000.
 • Wnioskodawca musi zająć miejsce zamieszkania jako główne miejsce zamieszkania w ciągu 12 miesięcy od rozliczenia lub zakończenia budowy, oraz przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy.

Queensland

W przypadku kwalifikujących się transakcji zrealizowanych od 1 lipca 2018 r., kwota dotacji wynosi do $15 000. Aby zakwalifikować się do otrzymania dotacji:

 • Data kontraktu musi przypadać na 1 lipca 2018 r. lub później.
 • Łączna wartość nieruchomości mieszkalnej nie może przekraczać $750 000.

Australia Zachodnia (WA)

W przypadku kwalifikujących się transakcji zrealizowanych od 1 lipca 2017 r., kwota dotacji wynosi maksymalnie $10 000. Uwaga: kwota doładowania w wysokości $5000 była dostępna dla kwalifikujących się transakcji zrealizowanych między 1 stycznia a 30 czerwca 2017 r. Aby zakwalifikować się do otrzymania dotacji:

 • Data kontraktu musi przypadać na dzień 1 lipca 2000 r. lub później.
 • Całkowita wartość nieruchomości mieszkalnej nie może przekraczać,

 — $750 000, w przypadkach, gdy znajduje się na południe od 26 równoleżnika (południowej szerokości geograficznej).
— $1 000 000 w przypadkach, gdy znajduje się on na północ od 26 równoleżnika.

 Australia Południowa (SA)

W przypadku kwalifikujących się transakcji zrealizowanych od 1 stycznia 2014 r., kwota dotacji wynosi do $15 000. Aby zakwalifikować się do otrzymania dotacji:

 • Data kontraktu musi przypadać na dzień 1 stycznia 2014 r. lub później.
 • Łączna wartość nieruchomości mieszkalnej nie może przekraczać $575 000.

Tasmania

W przypadku kwalifikowanych transakcji zrealizowanych od 1 lipca 2018 r. (i przed 1 lipca 2019 r.), kwota dotacji wynosi do $20 000. Aby zakwalifikować się do otrzymania dotacji, data umowy musi przypadać na dzień 1 lipca 2018 r. lub później (oraz przed 1 lipca 2019 r.) – w przypadku kwalifikujących się transakcji zrealizowanych w dniu 1 lipca 2019 r. lub po tej dacie kwota dotacji wynosi maksymalnie $10 000.

Australijskie Terytorium Stołeczne (ACT)

W przypadku kwalifikujących się transakcji zrealizowanych od 1 stycznia 2017 r. (i przed 1 lipca 2019 r.), kwota dotacji wynosi maksymalnie $7 000. Aby zakwalifikować się do otrzymania dotacji:

 • Data kontraktu musi przypadać na dzień 1 stycznia 2017 r. lub później (i przed 1 lipca 2019 r.).
 • Łączna wartość nieruchomości mieszkalnej nie może przekraczać $750 000.
 • Wnioskodawca musi zająć miejsce zamieszkania jako główne miejsce zamieszkania w ciągu 12 miesięcy od rozliczenia lub zakończenia budowy, oraz przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy.

Terytorium Północne (NT)

W przypadku kwalifikujących się transakcji zrealizowanych od 1 stycznia 2015 r., kwota dofinansowania wynosi do $26 000. Aby zakwalifikować się do otrzymania dotacji:

 • Data kontraktu musi przypadać na 1 stycznia 2015 r. lub później.
 • Przynajmniej jeden wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat (mogą mieć zastosowanie zwolnienia).

Patrząc do przodu

Podczas gdy przekazaliśmy dokładniejsze informacje o systemie FHOG oraz o jego roli w udzielaniu pomocy przyszłym właścicielom domów na rynku nieruchomości, należy pamiętać, aby nie spieszyć się z zakupem lub budowaniem pierwszego domu. Posiadanie domu będzie niewątpliwie jedną z największych decyzji finansowych, które podejmujemy w naszym życiu i jako takie należy dokładnie ją rozważyć i zaplanować.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego artykułu, nie wahaj się z nami skontaktować.

* Bankwest. (2017). Raport o kupujących za pierwszym razem.

MICHAEL BRANDT CFP®, B Comm (Accg), B.App Fin, Adv Dip FS(FP)
Senior Financial Planner
Authorised Representative 337019
[email protected] 
Level 28, 31 Market Street, Sydney NSW 2000
T 02 8262 4000 F 02 9283 6331
aptwealth.com.au

Oświadczenie. Informacje zawarte w tym artykule pochodzą od Apt Wealth Partners (AFSL 436121 ABN 49 159 583 847) i mają wyłącznie charakter ogólny. Może nie być odpowiedni do twoich osobistych potrzeb, celów lub sytuacji finansowej. Okoliczności każdego inwestora są różne i powinieneś zasięgnąć porady od doradcy finansowego, który może rozważyć, czy strategie i produkty są odpowiednie dla ciebie.


Sponsored

When it comes to buying a home, it can be both an exciting and stressful time.
The time and effort required to save an adequate deposit to buy your first home, particularly when trying to circumvent the need for Lenders Mortgage Insurance or a loan guarantor arrangement – the national average* for saving a 20% deposit is currently 4.6 years (house) and 4.2 years (apartment).

The First Home Owner Grant (FHOG) scheme

The FHOG scheme was introduced on 1 July 2000 to offset the effect of GST on buying or building a home. It’s a national scheme that is both funded and administered by the states and territories.

Whilst it has undergone changes over the years (e.g. it’s no longer payable to applicants who purchase an established property), as it stands, the FHOG scheme entails a one-off grant payable to applicants who buy or build a new home to live in.

Please note: The one-off grant is payable per eligible transaction, regardless of the number of applicants. Furthermore, there is no means test on income or assets to qualify for the one-off grant.

Below you will find the most recent and relevant eligibility criteria for the FHOG scheme with respect to each state and territory. However, for brevity, New South Wales will be covered in detail, whereas the states and territories that follow will only highlight relevant deviations away from New South Wales.

New South Wales

For eligible transactions made on or after 1 January 2016, the grant amount is up to $10,000. Notably, to be eligible to receive the grant:

 • The contract to purchase a new home or build a new home must be on or after 1 January 2016. Owner builder transactions may be eligible if building work has commenced on or after 1 January 2016.
 • The home must be a brand new home. A new home is a home that has not been previously occupied or sold as a place of residence, and includes a substantially renovated home and a home built to replace demolished premises. Furthermore, the type of home must be a fixed dwelling that is suitable for residence, for example, a single dwelling, duplex, flat or townhouse.
 • The total value of the residential property must not exceed the First Home Owner Grant Cap. From 1 July 2017, this is $600,000 for new home purchases and $750,000 for a property where you enter into a contract to build, or are an owner builder.
 • An applicant must be 18 years or over (exemptions may apply), a permanent resident or Australian citizen, and a natural person [not a company or trust (exemptions may apply regarding a trustee for a person with a legal disability)].
  • Where there are joint applicants, at least one applicant must be a permanent resident or Australian citizen, and each applicant must be a natural person.
 • An applicant or their spouse must not have previously received a grant in any state or territory (unless it has subsequently been repaid).
 • An applicant or their spouse must not have held a relevant interest in residential property in Australia:
  • Prior to 1 July 2000; or
  • On or after 1 July 2000, if they resided in the property for a continuous period of 6 months or more.
 • An applicant must occupy the home as their principal place of residence within 12 months of settlement or completion of construction, and for a continuous period of at least 6 months.
 • An applicant must lodge a completed FHOG scheme application and all supporting documents within 12 months of settlement or completion of construction for their new home.

Victoria

For eligible transactions made on or after 1 July 2013, the grant amount is up to $10,000; however, for eligible transactions made on or after 1 July 2017 (and before 1 July 2020), with regards to new homes built in regional Victoria, the grant amount is up to $20,000. Notably, to be eligible to receive the grant:

 • The contract date must be on or after 1 January 2013 [or on or after 1 July 2017 (and before 1 July 2020), as per the abovementioned considerations].
 • The total value of the residential property must not exceed $750,000.
 • An applicant must occupy the home as their principal place of residence within 12 months of settlement or completion of construction, and for a continuous period of at least 12 months.

Queensland        

For eligible transactions made on or after 1 July 2018, the grant amount is up to $15,000. Notably, to be eligible to receive the grant:

 • The contract date must be on or after 1 July 2018.
 • The total value of the residential property must not exceed $750,000.

Western Australia

For eligible transactions made on or after 1 July 2017, the grant amount is up to $10,000.
Please note: A $5,000 boost amount was available for eligible transactions made between 1 January and 30 June 2017. Notably, to be eligible to receive the grant:

 • The contract date must be on or after 1 July 2000.
 • The total value of the residential property must not exceed,
  • $750,000, in instances where it’s located south of the 26th parallel (of southern latitude).
  • $1,000,000, in instances where it’s located north of the 26th parallel.

South Australia

For eligible transactions made on or after 1 January 2014, the grant amount is up to $15,000. Notably, to be eligible to receive the grant:

 • The contract date must be on or after 1 January 2014.
 • The total value of the residential property must not exceed $575,000.

Tasmania

For eligible transactions made on or after 1 July 2018 (and before 1 July 2019), the grant amount is up to $20,000. Notably, to be eligible to receive the grant, the contract date must be on or after 1 July 2018 (and before 1 July 2019) – for eligible transactions made on or after 1 July 2019, the grant amount is up to $10,000.

Australian Capital Territory

For eligible transactions made on or after 1 January 2017 (and before 1 July 2019), the grant amount is up to $7,000. Notably, to be eligible to receive the grant:

 • The contract date must be on or after 1 January 2017 (and before 1 July 2019).
 • The total value of the residential property must not exceed $750,000.
 • An applicant must occupy the home as their principal place of residence within 12 months of settlement or completion of construction, and for a continuous period of at least 12 months.

Northern Territory

For eligible transactions made on or after 1 January 2015, the grant amount is up to $26,000. Notably, to be eligible to receive the grant:

 • The contract date must be on or after 1 January 2015.
 • At least one applicant must be 18 years or over (exemptions may apply).

Moving forward

Whilst we have provided you with the finer details of the FHOG scheme, and the part it can play with assisting prospective first home owners enter the property market, it’s important to remember to not rush into buying or building your first home. Home ownership will undoubtedly be one of the biggest financial decisions that you will make in your lifetime and as such needs to be carefully considered and planned for.

If you have any questions regarding this article, please do not hesitate to contact us.

*Bankwest. (2017). Bankwest First Time Buyer Report.

MICHAEL BRANDT CFP®, B Comm (Accg), B.App Fin, Adv Dip FS(FP)
Senior Financial Planner
Authorised Representative 337019
[email protected] 
Level 28, 31 Market Street, Sydney NSW 2000
T 02 8262 4000 F 02 9283 6331
aptwealth.com.au

 Disclaimer. The information in this article is provided by Apt Wealth Partners (AFSL 436121 ABN 49 159 583 847) and is of a general nature only. It may not be relevant to your personal needs, objectives or financial circumstances. The circumstances of each investor are different and you should seek advice from a financial planner who can consider if the strategies and products are right for you.

 

Leave a Comment