Ubezpieczenia w „superannuation”. Tak czy nie?/Insurance in superannuation. Yes or no?

Nick Youngson/CC BY SA 3.0/Alpha Stock Images
Artykuł sponsorowany

Ubezpieczenia w „superannuation”. Tak czy nie?

Dzisiaj praktycznie każdy fundusz „superannuation” oferuje jakąś formę ubezpieczenia. Czy to jest dobry pomysł?

Rodzaje ubezpieczeń

Zacznijmy od tego, jakie ubezpieczenia są zazwyczaj oferowane:

  • „Death Insurance” lub „Life Cover” – ironicznie obydwie nazwy opisują ten sam rodzaj ubezpieczenia. Jest to określona suma, która zostanie wypłacona naszym beneficjentom (których wcześniej musimy wyznaczyć) w przypadku naszej śmierci jako dodatek to bilansu jaki posiadamy na koncie.
  • „Total and Permanent Disability” – suma jaka zostanie wypłacona nam, jeśli spotka nas wypadek lub choroba, która już nie pozwoli nam nigdy pracować.
  • „Salary Continuance” lub „Income protection” – miesięczna suma jaką będziemy otrzymywać, jeśli nie jesteśmy w stanie pracować ze względu na nasze zdrowie. Częstym nieporozumieniem jest interpretacja, że to ubezpieczenie pokrywa nas, jeśli stracimy pracę. Faktem jest, że jesteśmy pokryci tylko wskutek medycznych niezdolności do pracy.

Dlaczego moglibyśmy być zainteresowani

Najczęstszym powodem do zakładania ubezpieczenia w „superannuation” jest to, że nie musimy płacić za nie z naszej bezpośredniej kieszeni, ale używamy naszego bilansu na tym koncie. Więc w sytuacji, kiedy nasz budżet nie pozwala nam się ubezpieczyć, to może być rozwiązanie.

Drugim częstym powodem jest to, że możemy płacić za polisę używając naszej pensji ‘brutto’, czyli zanim fiskus odliczy od niej podatek. Do tego używa się techniki zwanej „salary sacrifice”. W efekcie oznacza to, że odliczamy sobie nasze opłaty od podatku, co nie byłoby możliwe poza „superannuation” (za wyjątkiem „income protection”). Warto tutaj zauważyć, że „salary sacrifice” jest opodatkowana w wysokości 15%, ale dużo funduszy „superannuation” zwraca nam ten podatek na konto, jeśli opłacamy w ten sposób nasze ubezpieczenie. Nawet jeśli tak nie jest, to mało która osoba pracująca płaci podatek mniejszy niż 15%, więc i tak kosztuje nas to mniej.

Trzecim powodem jest to, że bardzo często ubezpieczenie jest automatycznie montowane w „superannuation” przy otwieraniu nowego konta. Automatyczne ubezpieczenie oznacza, że nikt nie zadaje nam pytań na temat naszego stanu zdrowia. Jeśli nasza historia medyczna nie jest świecącym przykładem zdrowia, może to pozwolić nam dostać polisę, której by nam albo odmówiono poza „superannuation” lub doliczono by nam „loading”, czyli większe stawki, albo wyłączono by pokrycie niektórych chorób czy członków ciała.

Jak założyć ubezpieczenie w „superannuation”?

Zazwyczaj, ubezpieczenie jest automatyczne jak wspomniałem powyżej, ale nie zawsze jest ono wystarczające. Aby zwiększyć sumę ubezpieczenia, należy skontaktować się z naszym funduszem i poprosić o aplikacje. Wtedy już będziemy musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące naszej historii medycznej.

Podczas aplikacji dostaniemy opcje, gdzie możemy sobie wybrać albo specyficzna sumę, albo będzie to formuła oparta na naszej pensji lub wieku. Ten drugi rodzaj jest zaprojektowany tak, aby z rosnącą pensją suma automatycznie rosła i aby z wiekiem suma automatycznie malała. Końcowy rezultat zależy od tego który z tych czynników rośnie szybciej.

Na co należy zwrócić uwagę zanim założymy sobie ubezpieczenie w „superannuation”?

Jest kilka rzeczy, o których musimy wiedzieć.

Pierwszą jest to, że jeśli opłaty za ubezpieczenie są większe niż wpłaty jakie wchodzą na konto, nasze oszczędności emerytalne będą najprawdopodobniej malały. Nawet jeśli tak nie jest, opłaty i tak będą spowalniać wzrost naszych oszczędności. Tutaj musimy wybalansować nasze potrzeby na ubezpieczenie z potrzebą odkładania na emeryturę. Dobry doradca ubezpieczeniowy lub finansowy może nam policzyć na jakie sumy powinniśmy się ubezpieczyć. Może też nam pomóc znaleźć najbardziej atrakcyjne oferty.

Druga bardzo istotną rzeczą to są definicje, czyli jakie warunki muszą być spełnione, aby zakwalifikować się na wypłatę polisy i aby ją utrzymać. To jest najtrudniejsza część, ponieważ te definicje zazwyczaj nie widnieją w oczywistych miejscach. Trzeba albo zadzwonić aby poprosić taki dokument albo trzeba poszukać plika na stronie internetowej, który można ściągnąć na komputer. Jeżeli używamy doradcy ubezpieczeniowego lub finansowego, ich obowiązkiem jest zapoznać się z definicjami i wyjaśnić je klientowi.

Nie można tego zignorować, ponieważ są spore różnice. Na przykład, niektóre tanie ubezpieczalnie mogą wymagać abyśmy się przetrenowali, jeśli nie możemy wykonywać naszego zawodu z powodu uszkodzenia ciała. Można się też spotkać z przypadkiem, gdzie nasze ubezpieczenie jest nieważne, jeśli nie było wpłaty na konto „superannuation” przez 90 dni. A są też firmy, które dadzą nam możliwość darmowej konsultacji z drugim specjalistą dla innych członków rodziny, nawet jeśli oni nie są ubezpieczeni. Więc jest dosyć spory przekrój w jakości i warto spędzić godzinę z doradcą, aby się upewnić, że kupujemy dobry produkt, szczególnie jeśli nie kosztuje nas to więcej używając doradcy ubezpieczeniowego.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego artykułu, nie wahaj się z nami skontaktować.

MICHAEL BRANDT CFP®, B Comm (Accg), B.App Fin, Adv Dip FS(FP)
Senior Financial Planner
Authorised Representative 337019
[email protected] 
Level 28, 31 Market Street, Sydney NSW 2000
T 02 8262 4000 F 02 9283 6331
aptwealth.com.au

Oświadczenie. Informacje zawarte w tym artykule pochodzą od Apt Wealth Partners (AFSL 436121 ABN 49 159 583 847) i mają wyłącznie charakter ogólny. Może nie być odpowiedni do twoich osobistych potrzeb, celów lub sytuacji finansowej. Okoliczności każdego inwestora są różne i powinieneś zasięgnąć porady od doradcy finansowego, który może rozważyć, czy strategie i produkty są odpowiednie dla ciebie.


Sponsored

Insurance in superannuation. Yes or no?

Today, virtually every superannuation fund offers some form of insurance. Is this a good idea?

Types of insurance

Let’s start with what insurances are usually offered:

  • “Death Insurance” or “Life Cover” – ironically both names describe the same type of insurance. It is a specific sum that will be paid to our beneficiaries (which we have to nominate in advance) in the case of our death as an addition to the balance we have on the account.
  • “Total and Permanent Disability” – a sum that will be paid to us if an accident or illness occurs that will prevent us from working again.
  • “Salary Continuance” or “Income protection” – the monthly amount we will receive if we are unable to work due to our health. A common misconception is the interpretation that this insurance covers us if we lose our job. The fact is that we are covered only for medical inability to work.

Why would we be interested?

The most common reason to start insurance in superannuation is that we do not have to pay for it from our direct pocket, but we use our balance on this account. So in a situation when our budget does not allow us to insure, this can be a solution.

The second common reason is that we can pay for the policy using our ‘gross’ salary, ie before any tax is deducted from it. A technique called “salary sacrifice” is used for this purpose. As a result, we are effectively claiming a tax deduction, which would not be possible outside superannuation (except for “income protection”). It is worth noting here that “salary sacrifice” is taxed at 15%, but a lot of super funds returns this tax to us if we pay our insurance in this way. Even when this is not the case, hardly any working person pays a tax of less than 15%, so we are saving regardless.

The third reason is that insurance is very often installed automatically in super when opening a new account. Automatic insurance means that no one asks us questions about our state of health. If our medical history is not a shining example of health, it may allow us to get a policy that would otherwise be either refused or we would be charged with “loading”, i.e. higher rates, or would exclude some illness or body parts.

How to set up insurance in superannuation?

Typically, insurance is automatic as I mentioned above, but it is not always sufficient. To increase the sum insured, you would need to contact your fund and ask for application. Then you will have to answer questions about our medical history.

During the application, you will get options where you can choose either a specific sum, or it will be a formula based on a salary or age. The latter type is designed so that the sum automatically increases with rising wages and automatically decreases with the age. The final result depends on which of these factors grows faster.

What should we pay attention to before we apply for cover?

There are a few things that we need to know about.

The first is that if your insurance fees are higher than your super contributions, your retirement savings will most likely decrease. Even if it is not the case, the fees will still slow down the growth of your savings. Here, we need to balance our insurance needs with the retirement needs. A good insurance broker or financial advisor can calculate what sums we should be insuring for. They can also help us find the most attractive offers.

The second most important thing are the definitions and conditions that must be met to qualify for the policy payment and for the right to maintain it. This is the hardest part because these definitions usually do not appear in obvious places. You have to either call to ask for such a document or you need to look for a file on a website that you can download to your computer.

If you use an insurance broker or a financial adviser, it is their duty to read the definitions and explain them to you. You cannot ignore this because there are large differences. For example, some low-cost insurances may require us to be retrained if we cannot work because of injury. We also come across cases where our insurance may become invalid, if we have not contributed to the account for 90 days. And there are also companies that will give our family members the opportunity to consult a second specialist free of charge, even if they are not insured. So there is quite a large disparity in quality of ocvers and it is worth spending an hour with an advisor to make sure that we buy a good product, especially if it does not cost us more using an insurance consultant.

If you have any questions regarding this article, please do not hesitate to contact us.

MICHAEL BRANDT CFP®, B Comm (Accg), B.App Fin, Adv Dip FS(FP)
Senior Financial Planner
Authorised Representative 337019
[email protected] 
Level 28, 31 Market Street, Sydney NSW 2000
T 02 8262 4000 F 02 9283 6331
aptwealth.com.au

 Disclaimer. The information in this article is provided by Apt Wealth Partners (AFSL 436121 ABN 49 159 583 847) and is of a general nature only. It may not be relevant to your personal needs, objectives or financial circumstances. The circumstances of each investor are different and you should seek advice from a financial planner who can consider if the strategies and products are right for you.

 

Leave a Comment