Inwestycje kontra nasze zachowanie/Market cycles and investor behaviour

Artykuł sponsorowany

Jeśli chodzi o inwestowanie, racjonalne podejście czasem jest wszystkim czego potrzeba aby osiągnąć sukces zarówno na krótkich, jak i długich odcinkach czasowych. Niestety, dla wielu z nas często istnieje “luka w zachowaniu” pomiędzy tym, co powinniśmy robić (podejście racjonalne) a tym, co faktycznie robimy (podejście nieracjonalne). Może się to zdarzyć, gdy pozwolimy, aby “błąd poznawczy” wkradł się i wpłynął na nasz proces podejmowania decyzji.

Mówiąc w skrócie, „błąd poznawczy” jest systematycznym błędem w rozumowaniu, ocenie, zapamiętywaniu lub innych procesach poznawczych, które mogą wystąpić z powodu jednej lub kombinacji kilku następujących czynności:

 • Zbyt wiele informacji. Na przykład możemy:

o Przychylać się w kierunku informacji, które potwierdzają nasze własne przekonania.

o Łatwiej rozpoznawać błędy u innych niż u nas samych.

 • Niewystarczające zrozumienie tematu. Na przykład możemy:

o Nałożyć nasz własny sposób myślenia i założenia na przeszłość i przyszłość.

o Postrzegać trendy lub wzorce nawet w przypadku bardzo ograniczonych danych.

 • Potrzeba szybkiego działania. Na przykład możemy:

o Sprzyjać natychmiastowej, zrozumiałej rzeczy przed naszymi oczami.

o Oceniać z punktu widzenia tego w co już zainwestowaliśmy nasz czas i wysiłek.

 • Ograniczenia pamięciowe. Na przykład możemy:

o Odrzucać szczegóły, aby utworzyć ogólniki.

o Przechowywać wspomnienia inaczej, w zależności od tego, jak je przeżyliśmy.

Teraz spójrzmy jaki wygląda to oddziaływanie pomiędzy nastrojami inwestorów a cyklami koniunkturalnymi różnych inwestycji.

Cykle koniunkturalne rynku inwestycyjnego i nastroje inwestorów

Biorąc pod uwagę dane historyczne, żadna inwestycja nie zapewnia najlepszych dochodów we wszystkich odcinkach czasu. W zależności od czynników ekonomicznych, politycznych i rynkowych różne inwestycje mają tendencję do wzrostu i spadku w różnym czasie. Przykład tego można zobaczyć poniżej.

Roczne zyski inwestycyjne*^ (%)
(Rok kalendarzowy kończący się 31-go grudnia)
  Rok
(2007 to 2017)
Typ inwestycji ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17  
Akcje (czyli papiery wartościowe) lokalne (Australijskie) 18 -40.4 39.6 3.3 -11.4 18.8 19.7 5 3.8 11.6 12.5  
Zagraniczne akcje -2.6 -24.9 -0.3 -2 -5.3 14.1 48 15 11.8 7.9 13.4  
Australijskie nieruchomości komercyjne -8.4 -54 7.9 -0.4 -1.5 33 7.1 27 14.3 13.2 5.7  
Zagraniczne nieruchomości komercyjne -25.3 -29.2 3.1 8.6 -0.7 21.2 19.9 32.1 13.6 4.9 0.2  
Australijskie obligacje 3.5 14.9 1.7 6 11.4 7.7 2 9.8 2.6 2.9 3.7  
Depozyt w banku 6.8 7.6 3.5 4.7 5 4 2.9 2.7 2.3 2.1 1.7  

*Vanguard Asset Class Tool. Data from Andex Charts Pty Ltd.

^ Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników.

Mając to na uwadze, trendy i wzorce pojawiają się w miarę upływu czasu. Co ważne, koncepcja cykli koniunkturalnych jest szeroko stosowana w celu wyjaśnienia tych tendencji lub wzorców oraz gdzie rynek inwestycyjny może znajdować się w danym momencie.

Krótko mówiąc, cykl koniunkturalny składa się z czterech faz. Patrząc na giełdę papierów wartościowych, fazy te można ogólnie zilustrować następująco:

 1. Ożywienie (rosnące ceny akcji)
 2. Rozkwit (najwyższe ceny akcji).
 3. Kryzys (spadające ceny akcji).
 4. Depresja (najniższe ceny akcji).

Kiedy jeden cykl się kończy, zaczyna się następny. Ponadto cykl koniunkturalny może trwać od tygodni do kilkunastu lat. Na przykład, ktoś kto kupuje i sprzedaje codziennie, może zobaczyć kilka pełnych cykli w ciągu jednego dnia, podczas gdy inwestor długoterminowy może zobaczyć jeden pełny cykl trwający 15-20 lat.

W związku z tym, niektórzy inwestorzy próbują wycelować w odpowiednią fazę, mając zamiar zainwestować, gdy ceny są niskie i sprzedać, gdy ceny są wysokie. Niestety, gdy powiążemy to z “luką w zachowaniu”, często inwestorom mogą się przydarzyć następujące fenomeny:

 • Krótka pamięć – nie rozpoznają cyklicznego charakteru rynków inwestycyjnych, albo zapominają, aby poczekać do końca obecnej fazy.
 • Mentalność „stadna” – wskakują w modę inwestycyjną, podążając za działaniami większej grupy, bez względu na to czy te działania są racjonalne, czy też nie.
 • Awersja do strat – tendencja do uniknięcia straty jest mocniejsza od chęci osiągnięcia zysku, ze względu na większą satysfakcję z uniknięcia straty. Czasami widzimy ludzi, którzy chętnie sprzedają inwestycje, które przyniosły zyski, ale utrzymują inwestycje, które straciły swoją wartość.
 • Optymistyczne nastawienie – zakładanie, że prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych rezultatów jest mniejsze niż u innych inwestorów. Skłonność do bycia optymistą niż realistą.

Jeśli takie zachowanie nie jest kontrolowane, może nie tylko wywoływać u nas emocje związane z upadkami i wzlotami, ponieważ przechodzą one przez etapy cyklu koniunkturalnego, ale może w końcu doprowadzić do pułapki „kupowania drogo i sprzedawania tanio”. Przykład tego można zobaczyć poniżej.

Kółko emocjonalne inwestora
kontra fazy koniunkturalne (papiery wartościowe)
  Faza koniunkturalna
  Ożywienie Rozkwit Kryzys Depresja
Ceny Rosnące Najwyższe Spadające Najniższe
Emocje 1. Brak zainteresowania

2.Niepewność

 3.Optymizm

4.Entuziazm

5.Euforia

 6.Pewność siebie

7.Zaprzeczenie

8.Strach

 9.Panika

10.Kapitulacja

11.Agonia

12. Depresja, itd.

Decyzja Obserwacja I czekanie Kupowanie Trzymanie Sprzedawanie

Uwaga: rynki inwestycyjne mogą być nieprzewidywalne. W związku z tym niezwykle trudno jest wybrać górną lub dolną część cyklu. Może to oznaczać, że nieuchwycenie najlepszych dni na rynku inwestycyjnym może mieć wpływ na długoterminowe wyniki portfolio inwestycyjnego. Mając to na uwadze, ważna jest strategia “kupowania i trzymania” oraz strategia osiągania „średniej ceny zakupu”.

Patrząc do przodu

Jeśli chodzi o inwestowanie, racjonalne podejście czasem jest wszystkim czego potrzeba, aby osiągnąć sukces. W związku z tym należy pamiętać o dobrych cechach zachowania inwestora. Na przykład:

 • Ustalanie jasnych i odpowiednich celów.
 • Rozłożenie inwestycji na różne typy, które uwzględnią

o Sytuację finansową, cele i zadania,

o Tolerancję na ryzyko i przedział czasowy, oraz

o Są odpowiednio zróżnicowane, aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka wynikającego z koncentracji.

 • Przestrzeganie swojej strategii inwestycyjnej (i odizolowanie emocji) w czasach niepewności na rynku inwestycyjnym i powstrzymywanie się od kopiowania zachowania innych inwestorów.
 • Praca z zaufanym doradcą finansowym, który pomoże być na bieżąco ze wszystkim co ma wpływ na inwestycje w danym portfolio.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego artykułu, nie wahaj się z nami skontaktować.

Oświadczenie Informacje zawarte w tym artykule pochodzą od Apt Wealth Partners (AFSL 436121 ABN 49 159 583 847) i mają wyłącznie charakter ogólny. Może nie być odpowiedni do twoich osobistych potrzeb, celów lub sytuacji finansowej. Okoliczności każdego inwestora są różne i powinieneś zasięgnąć porady od doradcy finansowego, który może rozważyć, czy strategie i produkty są odpowiednie dla ciebie.

MICHAEL BRANDT CFP®, B Comm (Accg), B.App Fin, Adv Dip FS(FP)
Senior Financial Planner
Authorised Representative 337019
[email protected] 
Level 28, 31 Market Street, Sydney NSW 2000
T 02 8262 4000 F 02 9283 6331
aptwealth.com.au


Sponsored

Market Cycles and Investor Behaviour

When it comes to investing, taking a rational approach can sometimes make all the difference to the accumulation and preservation of wealth over short, medium and long-term investment time horizons.
Unfortunately, for some of us, there can often be a ‘behaviour gap’ between what we should do (rational approach) and what we actually do (irrational approach). This can occur when we allow cognitive bias to creep in and influence our decision-making process. In a nutshell, cognitive bias is a systematic error in reasoning, evaluating, remembering, or other cognitive processes, which can occur due to one or a combination of the following:

 • Too much information. For example, we may:

  • Gravitate towards information that confirms our own beliefs.
  • Recognise flaws in others more easily than we do ourselves.
 • Not enough understanding of the subject. For example, we may:
  • Project our own mindset and assumptions onto the past and future.
  • Perceive trends or patterns even when looking at limited information.
 • The need to act quickly. For example, we may:
  • Favour the immediate, relatable thing in front of us.
  • See things through where we’ve invested time and effort.
 • The limits of memory. For example, we may:
  • Discard specifics to form generalities.
  • Store memories differently based on how we experienced them.

Importantly, this brings us to investment market cycles and investor sentiment.

Investment market cycles and investor sentiment

When considering historical data, no one asset or type of asset provides the best performance over all time periods. They tend to rise and fall at different times depending on economic, political and market factors. An example of this can be seen below.

Annual Returns For Asset Classes*^ (% pa)
(Calendar Year, Ending 31st of December)
  Time (2007 to 2017)
Asset Class ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17
Australian
Shares
18 -40.4 39.6 3.3 -11.4 18.8 19.7 5 3.8 11.6 12.5
International
Shares
-2.6 -24.9 -0.3 -2 -5.3 14.1 48 15 11.8 7.9 13.4
Australian Commercial
Property
-8.4 -54 7.9 -0.4 -1.5 33 7.1 27 14.3 13.2 5.7
International Commercial
Property
-25.3 -29.2 3.1 8.6 -0.7 21.2 19.9 32.1 13.6 4.9 0.2
Australian
Bonds
3.5 14.9 1.7 6 11.4 7.7 2 9.8 2.6 2.9 3.7
Australian
Cash
6.8 7.6 3.5 4.7 5 4 2.9 2.7 2.3 2.1 1.7

*Vanguard Asset Class Tool. Data from Andex Charts Pty Ltd.
^Past performance is not a reliable indicator of future performance.

With this in mind, trends and patterns do emerge over time. Importantly, the concept of investment market cycles is widely used to explain these trends or patterns and, where an investment market may be at a given point in time.
In a nutshell, an investment market cycle consists of four cyclical phases. When overlayed with the share market, these phases can generally be illustrated as follows:

 1. Recovery/bull run (rising share price).
 2. Boom/peak (highest share price).
 3. Downturn/bear run (falling share price).
 4. Slump/trough (lowest share price).

When one investment market cycle ends, the next begins. Furthermore, an investment market cycle may last anywhere from weeks to years. For example, a day trader may see several full investment market cycles over the course of one day, whereas a long-term investor may see one full investment market cycle last 15-20 years.

In light of this, some investors will try to time the investment market. Aiming to invest when the investment market is low and exit when the investment market is high. Unfortunately, when this is coupled with ‘behaviour gap’, an investor will often have:

 • Short-term memory – They either fail to recognise the cyclical nature of investment markets or forget to expect the end of a current investment market phase.
 • Herd mentality – They hop on the investment bandwagon, following the actions of a larger group, whether those actions are rational or not.
 • Loss aversion – tendency to prefer avoiding losses than acquiring gains, due a to a greater satisfaction from avoiding a loss than accruing a return. You will sometimes see people happy to sell an investment that has made money, to lock in a gain, and retain investments that have lost money.
 • Optimism bias – assume we are less likely to experience negative outcomes than others. Tendency to be more optimistic than realistic.

If left unchecked, this can lead to not only a rollercoaster ride of emotions as they move through investment market cycle phases but can also culminate into the well-known phrase ‘buying high and selling low’. An example of this can be seen below.

The Investor Sentiment Wheel
The Cycle of Investor Sentiment versus The Investment
Market (Shares) Cycle
  Investment Market Cycle Phase
Details Recovery
(bull run)
Boom
(peak)
Downturn
(bear run)
Slump
(trough)
Share
price
Rising Highest Falling Lowest
Emotion 1. Disinterest

2.Uncertainty

 3.Optimism

4.Enthusiasm

5.Euphoria

 6.Confidence

7.Denial

8.Fear

 9.Panic

10.Capitulation

11.Agony

12. Depression

Action Watch & wait Buy & increase position Hold Sell

Please note: Investment markets can be unpredictable. As such, it can be extremely difficult to pick the top or bottom of an investment market cycle – this can mean missing out on some of the best performing days in the investment market can have flow-on effects for the long-term performance of an investment portfolio. With this in mind, a ‘buy and hold’ and dollar cost averaging strategy can be a vital consideration.

Moving forward

When it comes to investing, taking a rational approach can sometimes make all the difference to the accumulation and preservation of wealth. Consequently, it’s important to keep in mind good investor behaviour traits. For example:

 • Setting clear and appropriate investment goals and objectives.
 • Developing an asset allocation for your investment portfolio which takes into account,
  • Your financial situation, goals and objectives,
  • Your tolerance to risk and investment time horizon, and
  • The need to diversify your investment portfolio to avoid unnecessary investment risks.
 • Staying committed to your investment strategy (and setting aside emotions) through times of investment market uncertainty and notwithstanding the actions of the investment market herd.
 • Working with a trusted financial adviser to help keep you on track.

If you have any questions regarding this article, please do not hesitate to contact us.

MICHAEL BRANDT CFP®, B Comm (Accg), B.App Fin, Adv Dip FS(FP)
Senior Financial Planner
Authorised Representative 337019
[email protected] 
Level 28, 31 Market Street, Sydney NSW 2000
T 02 8262 4000 F 02 9283 6331
aptwealth.com.au

 Disclaimer The information in this article is provided by Apt Wealth Partners (AFSL 436121 ABN 49 159 583 847) and is of a general nature only. It may not be relevant to your personal needs, objectives or financial circumstances. The circumstances of each investor are different and you should seek advice from a financial planner who can consider if the strategies and products are right for you.

 

Leave a Comment